Izobraževanja

SEMINAR 1
 
Naslov programa:
Uporaba e- gradiv za predmet Računalništvo in informatika v višješolskih študijskih programih
Področje:
Srednje in Višje strokone šole
Trajanje programa in št. točk:
16 ur, 1 točka
Št. udeležencev za eno izpeljavo:
16
Ciljna skupina:
Predavatelji in laboranti predmeta Računalništvo in informatika na višjih strokovnih šolah
Vključevanje v sistem izobraževanja:
Predmet Računalništvo in informatika ima v večini višješolskih študijskih programih 72 kontaktnih ur (24 ur predavanj in 48 ur vaj). Samostojno delo študentov je ocenjeno na 78 ur. Skupaj to znaša 150 ur dela študenta, kar znaša po ECTS 5 KT.
Tudi za:
Računalništvo in informatika – Višješolski študijski program Varstvo okolja in komunala,
Informacijsko komunikacijska tehnologija – Višješolski študijski program Ustni higienik,
Računalništvo – Višješolski študijski program Strojništvo,
Računalništvo in informatika – Višješolski študijski program Elektroenergetika,
Računalništvo in informatika v gradbeništvu – Višješolski študijski program Gradbeništvo, Računalništvo in informatika v logistiki – Višješolski študijski program Logistično inženirstvo,
Informacijska tehnologija v sociali – Višješolski študijski program Organizator socialne mreže
Informacijsko-komunikacijske tehnologije – Višješolski študijski program Telekomunikacije
Pričakovani učni izidi:

Učitelji:
Znajo pripraviti kompetence za posamezni predmet, klasificirati znanja na različne taksonomske ravni.
Znajo prepoznati in uporabiti učnim ciljem primerna e-gradiva.
Znajo študentom prikazati portal za e-gradivi in jim dati ustrezna navodila za delo.
Didaktično in metodično znajo utemeljiti smiselnost uporabe e-gradiv na višji strokovni šoli
Naučijo se evalvirati e-gradiva zbrana na portalu e-gradiv s ciljem nenehnega izboljšanja njihove kakovosti.
Naučijo se oblikovati e-gradiva s sodobnimi orodji eXe s poudarkom na elementarnih gradnikih teh orodij.

Študenti:
Pridobijo e-gradiva, ki jim omogočajo vodeno samostojno delo, ki ga morajo opraviti, da osvojijo vse predpisane kompetence predmeta računalništvo in informatika.
Omogoča jim možnost samostojnega e-študija predmeta računalništvo in informatika.
Imajo možnost sprotnega preverjanja znanja in pregledovanja doseženih rezultatov.

Vsebina programa:
- Predstavitev e-gradiv RAI
- Kompetence - klasifikacija znanja na različne tasonomske ravni
- Uporaba e-gradiv – pridobivanje znanja, testiranje, reševanje nalog
- Možnost uporabe e.gradiv izvoz v LMS okolje – spletna učilnica
- Predstavitev orodij za izdelavo e.učnih gradiv s poudarkom na elementarnih gradnikih teh okolij
Koordinator seminarja:
Marjana Šporar, univ.dipl.oec.
Predavatelji / asistenti:
dr. Zdenko Medveš
Tomaž Pintarič, univ.dipl.inž.
Marjan Hočevar, univ.dipl.inž.
SEMINAR 2
 
Naslov programa:
Kompetenčno zasnovana e-gradiva za predmet Tehnologija v višješolskem študijskem programu Strojništvo
Področje:
Višješolski študijski program
Trajanje programa in št. točk:
16 ur, 1 točka
Št. udeležencev za eno izpeljavo:
16
Ciljna skupina:
Predavatelji in laboranti predmeta Tehnologija – višješolski študijski program Strojništvo na višjih strokovnih šolah
Predavatelji strokovnih predmetov na višjih strokovnih šolah
Vključevanje v sistem izobraževanja:
 Predmet Tehnologija – višješolski študijski program strojništvo ima 48 ur predavanj (2 ure tedensko) in 48 ur vaj (2 ure tedensko), samostojno delo študenta je ocenjeno na 114 ur – skupaj 210 ur – kar je po ECTS 7 KT (kreditnih točk).
Pričakovani učni izidi:
 Učitelji:
Znajo pripraviti kompetence za posamezni predmet, klasificirati znanja na različne taksonomske ravni.
Znajo prepoznati in uporabiti učnim ciljem primerna e-gradiva.
Znajo študentom prikazati portal za e-gradivi in jim dati ustrezna navodila za delo.
Didaktično in metodično znajo utemeljiti smiselnost uporabe e-gradiv na višji strokovni šoli
Naučijo se evolvirati e.gradiva zbrana na portalu e.gradiv s ciljem nenehnega izboljšanja njihove kakovosti
Naučijo se oblikovati e-gradiva s sodobnimi orodji eXe s poudarkom na elementarnih gradnikih teh orodij.

Študenti:
Pridobijo e-gradiva, ki jim omogočajo vodeno samostojno delo, ki ga morajo opraviti, da osvojijo vse predpisane kompetence predmeta tehnologija.
Omogoča jim možnost samostojnega e-študija predmeta tehnologija.
Imajo možnost sprotnega preverjanja znanja in pregledovanja doseženih rezultatov.

Vsebina programa:
 - Predstavitev e-gradiv RAI
- Kompetence - klasifikacija znanja na različne tasonomske ravni
- Uporaba e-gradiv – pridobivanje znanja, testiranje, reševanje nalog
- Možnost uporabe e.gradiv izvoz v LMS okolje – spletna učilnica
- Predstavitev orodij za izdelavo e.učnih gradiv s poudarkom na elementarnih gradnikih teh okolij
Koordinator seminarja:
Marjana Šporar, univ.dipl.oec.
Predavatelji / asistenti:
dr. Zdenko Medveš
Tomaž Pintarič, univ.dipl.inž.
Marjan Hočevar, univ.dipl.inž.

Gradivo, ki smo ga uporabljali pri izobraževanju