Kompetenčno zasnovano e-gradivo

Izhodišča za pripravo kompetenčno zasnovanih e-gradiv v projektu

Izhodišca naj bi upoštevali vsi, tako, da na koncu dobimo približno enotna gradiva.

1. Gradiva so namenjena študentov višje strokovne šole.

2. Gradiva imajo za osnovo kataloge znanj višješolskih študijskih programov. Ti programi so kompetenčno zasnovani. Osnova je tudi vsebina ECDL.

3. Poudarek je pridobitev praktično uporabnih znanj - kompetenc

4. Gradiva so kompetenčno naravnana, kar pomeni, da imajo na začetku vedno navedeno kompetenco – formativni cilj – in naveden je tudi praktični primer uporabe, ali pa je razloženo kje in zakaj je to uporabno.

5. Gradiva v projektu so za dva predmeta, vsak predmet ima osnovna poglavja, ki se delijo na sklope, najmanjša enota – spletaj je v našem primeru ena kompetenca en cilj.

6. Prvi sklop vsakega poglavja je informativen – študenta oziroma udeleženca izobraževanja popelje skozi osnove, ki ga bo uporabljal spozna in razume kako je v tem poglavju. Vse je opremljeno s praktičnimi primeri, ki mu jasno pokažejo uporabnost celotnega poglavja. NE SMEMO POZABITI KOMPETENCA JE ZNANJA ALI VEŠČINA, KI JE PRAKTIČNO UPORABNA – LAHKO Z NJO DELAMO KORISTNE STVARI.

7. Sledi sklop kjer so najprej naštete vse kompetence tega poglavja, kaj mora študent praktično znati (iz kataloga oziroma zahtev ECDL). V tem poglavju sledi test oziroma naloga kako dokažemo da to vse znamo. Preverimo, ali to poglavje že znamo (mogoče enostavneje – definiramo kaj treba znati in to preverimo – na začetku poglavja Urejevanje besedil imamo celotno preverjanja znanja iz Urejevanja besedil). V primeru naših gradiv je za nekatere teste in naloge takojšnja povratna informacija, kako se zadeva reši, za druge pa so samo naloge (zraven so tudi rešitve) s katerimi študenti lahko primerjajo rešitve svojih nalog. Naše načelo pri vseh preverjanjih je vedno, da iščemo »Znanje«.

8. Izhod iz tega poglavja je lahko naprej na naslednje poglavje ali v učni del, kjer je tretji sklop prvi v katerem se učimo. Tu se začnejo naši kompetenčno zasnovani spletaji.

9. Posamezni spletaj načeloma ni daljši kot dve zaslonski sliki. Vsi animacijski elementi filmi, simulacije, prikazovanja slike se vključujejo na ukaz – klik – če jih udeleženci rabijo, jih bodo pognali. Izjema so osnovne slike, ki so sestavni del pisnega gradiva, ki je v spletaju.

10. Gradiva so zgrajena tako, da se za izdelavo uporabi programski paket EXE, iz katerega se gradiva izvozijo in postavijo kot HTML na pripravljeno osnovno spletno stran – zavitek e-gradiva. Posamezni sklopi se izvozijo v SCORM datoteko in se naložijo na zavitku scorm. Na spletni strani gradiv je postavljen tudi zavihek e-učilnica. V tej e-učilnici je postavljen primer e-učilnice in e-učilnice, ki so jih uporabljali udeleženci izobraževanja. Uporabljeno je odprtokodno orodje MOODLE. V učilnico smo naložili e-gradiva, dodali in pokazali pa smo tudi nekaj elementov, ki jih je mogoče narediti v e-učilnici. E-učilnica ni prostodostopna – treba se je registrirati. Uporaba pa je skladno s pogodbo 3 leta brezplačna za vse, ki bi jo želeli uporabljati.

11. Gradiva so naprej zgrajena tako, da se ta kompetenca – formativni cilj (lahko jih je tudi več) preveri z vajo ali nalogo. Če študent ali drug udeleženec ugotovi, da ta znanja in doseganje kompetence že dosega, se lahko premakne naprej na naslednjo kompetenco. V primeru ugotovitve, da na podlagi naloge ali testa ugotovi, da še nima znanj, s katerimi bi to potrdil, se premakne v učenje kompetence. V tem učnem delu je osnovna razlaga v tekstovnem delu (povzetki, navodila..) lahko je zraven tudi animacija, posnetek…, na koncu je naloga, test – enak kot je bil na začetku komptence, lahko so še dodatne naloge, primeri…

12. Gradiva so enostavna, kratka. Vsa imajo osnovni tekstovni del, kateremu pa so dodani tudi elementi za lažje učenje, ki jih omogočajo orodja pri izdelavi e-gradiv (slike, povezave, filmi, animacije, posnetki dela, prezentacije…)

13. Nivo zahtevanjih znanj je osnovna in napredna računalniška pismenost po kriteriju ECDL. Gradiva pokrivajo vseh 7 modulov ECDL in omogočajo tudi možnost učenja za pridobitev ECDL certifikata.

Osnova gradiv – kompetenčo zasnovan katalog znanja

- Splošni cilji
- Predmetno-specifične kompetence
- Operativni cilji

Informativni cilji
Formativni cilji
vsebine, teorije, modeli, strokovni standardi
veščine, metode, postopki, koncepti, strategije

- Informativni cilji obsegajo vsebine znanja na različnih taksonomskih stopnjah, kar študentom omogoča spoznanje ustreznega strokovnega področja na podlagi eksemplarnega znanja in delno sistematike, ki je potrebna za kakovostno delo na poklicnem področju.

- Formativni cilji pa opredeljujejo spretnosti, veščine, delovne navade, usposobljenost pri uporabi metod, postopkov, delovnih procesov, konceptov, strategij, ki omogočajo uspešno opravljanje ključnih delovnih nalog v poklicu (ključne kvalifikacije in ključne kompetence). Formativni cilji se definirajo z vidika obvladovanja metod dela, delovnih postopkov, konceptov in strategij za reševanje konkretnih delovnih problemov v konkretnih delovnih situacijah.