O projektu

O projektu Kompetenčno podajanje snovi

Višješolski študijski programi so se v Sloveniji zelo uveljavili. V obdobju 1996 - 2005 je nastalo 22 višješolskih študijskih programov, ki se izvajajo na več kot 40 šolah. Delež študentov se iz leta v leto povečuje, sedaj je že približno 13%. Sprejet je bil novi zakon, ki ureja to področje. Skladno z Bolonsko in Kobenhagensko deklaracijo so se vsi višješolski študijski programi prenovili, dopolnili in kreditno ovrednotili po sistemu ECTS. V letu 2007 je bila prenova izvedena na vseh višješolskih študijskih programih. Tako so sedaj vsi višješolski programi, po katerih se je izvedel razpis v študijskem letu 2008/09 kompetenčno zasnovani, modularno zgrajeni in kreditno vrednoteni. Izdelana je tudi priloga diplomi, ki bo zapisala vse opravljene module diplomanta in njegove pridobljene kompetence.

Vsi katalogi predmetov, ki sestavljajo višješolske študijske programe, so zasnovani na enotnem obrazcu in so novost v slovenskem prostoru. Katalog ima najprej navedene splošne cilje predmeta, nato sledijo predmetno-specifične kompetence predmeta, ter katalog operativnih ciljev, ki loči informativne cilje (kaj spozna) in formativne cilje (kaj zna).

V tem projektu smo za dva predmeta pripravili e-gradivo, ki je v celoti pokrilo ta dva predmeta. E-gradivo je zasnovano na osnovi kataloga predmeta in sledi kompetencam in ciljem, ki jih želimo doseči s predmetom. Kompetence smo zasnovali na nivoju višjega strokovnega študija in smo jih pokrili z e-gradivom v celoti. Čas študija na višji strokovni šoli je kratek – 2 leti – 120 KT, poleg tega pa ima samo 24 tednov v študijskem letu v šoli, 10 tednov pa je praktičnega izobraževanja v podjetju ali ustanovi. To pomeni, da je potrebno zelo dobro načrtovati vsebine in gradivo, da bo čas dobro izkoriščen in da bodo študenti lahko dosegli predvidene kompetence.

E-gradiva za višješolske študijske programe bodo zelo pomembna, kajti novi programi so kreditno vrednoteni in zahtevajo aktivno delo študentov. Računalništvo in informatika, za katerega je e-gradivo nastalo, je v večini višješolskih študijskih programih enako in vrednoteno s 5 KT, kar v povprečju znaša 150 ur študentovega dela. V večini programov je to 24 ur predavanj – 1 ura tedensko ter 48 ur vaj – 2 ure vaj tedensko. Vidimo, da je 78 ur samostojnega študentovega dela. Če bomo za njegovo samostojno delo ponudili ustrezno gradivo, ga vodili z najsodobnejšimi orodji bomo na koncu dosegli želeni rezultat. Ravno tako pa je potrebno poskrbeti tudi za e-gradivo, ki bo pokrilo predavanja in tudi vaje.

Na Šolskem centru Novo mesto – Višja strokovna šola, smo kot prva višja strokovna šola začeli izvajati e-študij – kot kombiniran sistem e-center. Preko tega sistema študira veliko študentov tako iz Slovenije kot tudi iz tujine. S projektom želimo narediti prva dva e-gradiva kot vzorec za vsa ostala gradiva novih prenovljenih višješolskih študijskih programov.

Zaradi tega smo v našo skupino predavateljev in sodelavcev povabili idejnega avtorja kompetečno zasnovanih študijskih programov dr. Zdenka Medveša, ki je imel vlogo recenzenta in usmerjevalca gradiv, ter vlogo predavatelja na naših seminarjih glede uporabe nastalih gradiv. Namen projekta ni samo narediti kompetečno zasnova e-gradiva za dva predmeta, temveč na dveh primerih pokazati, kako naj bi e-gradiva za višješolske študijske programe izgledala in delovala. Kot recenzent v projektni skupini sodeluje tudi Darko Mali, ki je bil tudi recenzent vseh višješolskih študijskih programov. Avtorji vsebin so predavatelji na višji strokovni šoli Novo mesto (večina ima že 10 letne izkušnje s predavanji na višji strokovni šoli – že drugo imenovanje za višješolskega predavatelja dr. Marica Prijanovic- Tonkovič, Tomaž Pintarič, Štefan David, Martin Kambič, Elizabeta Pintarič), za kodiranje in postavitev gradiv pa je poskrbela ekipa stalno zaposlenih tehničnih delavcev višje strokovne šole, ki je uvedla in vodi e-izobraževanje – sistem e-center (Andrej Jakobčič, Tomaž Ferberžar, Aleš Cvelbar, Marjan Hočevar, Janez Čurk). Vsi sodelavci v projektu imajo pedagoško–andragoško izobrazbo.

Koordinatorica projekta bo projektni vodja v Medpodjetniškem izobraževalnem centru (organizacijska enota Šolskega centra) Marjana Šporar, univ.dipl.oec., ki ima z vodenjem zahtevnih projektov že veliko izkušenj, saj je administrativno in finančno vodila že dva velika projekta PHARE 2003 in dva na področju ESS. Zadnji je bil »Prenova, dopolnitve, kreditno vrednotenje in razvijanje višješolskih študijskih programov v letih 2006 in 2007«.

Gradiv za podporo e-izobraževanja imajo vključeni predavatelji že veliko. Skladno s smernicami prenove, ga je bilo potrebno urediti in podpreti z vsemi najsodobnejšimi orodji, ki omogočajo uspešno delo študentov, predavateljev. To je imelo na koncu rezultat – pridobljene kompetence, ki jih študenti odnesejo seboj na delovno mesto.

E- gradivo je narejeno tako, da je celoten katalog razdeljen na posamezne manjše enote. Za vsako enoto so na začetku definirane kompetece. Na tej osnovni strani je test in naloge, kjer lahko študent takoj preizkusi svoje znanje in vešcine o doseganju kompetenc. S tem ugotovi svoje trenutno znanje. To je pomembno tudi iz vidika izobraževanja odraslih, ki po novem sistemu lahko uveljavljajo že pridobljena znanja in veščine, tako na formalni in neformalni način. Ta osnovna stran enote nudi nato izbiro učenja. Učenje je razdeljeno na posamezne enote. Vsaka enota ima minimalno potrebno besedilo, ki se veže na cilj enote, sliko grafiko, video film in vaje. Za višješolske študijske programe, ki so praktično naravnani (bazirajo na poklicnih standardih) so vaje zelo pomembne, kajti le tako se lahko dosežejo formativni cilji, ki na koncu sestavijo kompetenco. Vsaka enota ima na koncu vprašanja in vaje s katerimi se preveri znanje in razumevanje enote. Ko se predelajo vse enote posameznega sklopa zopet pridemo na teste in vaje

Vsa gradiva so prosto dostopna na spletni strani, omogočajo tudi izvoz v SCORM in v LMS sisteme.

V projektu so nastala e-gradiva, ki v celoti pokriva predmet Računalništvo in informatika v višješolskih študijskih programih Geotehnologija in rudarstvo, Elektronika, Oblikovanje materialov, Mehatronika, Lesarstvo, Informatika, Fotografija (7 programov) delno 80% pa še v višješolskih študijskih programih Računalništvo in informatika – Višješolski študijski program Varstvo okolja in komunala, Informacijsko komunikacijska tehnologija – Višješolski študijski program Ustni higienik, Računalništvo – Višješolski študijski program Strojništvo, Računalništvo in informatika – Višješolski študijski program Elektroenergetika, Računalništvo in informatika v gradbeništvu – Višješolski študijski program Gradbeništvo, Računalništvo in informatika v logistiki – Višješolski študijski program Logistično inženirstvo, Informacijska tehnologija v sociali – Višješolski študijski program Organizator socialne mreže, Informacijsko-komunikacijske tehnologije – Višješolski študijski program Telekomunikacije (9 programov).

E- gradivo Tehnologija bo v celoti pokrilo predmet Tehnologija v programu Strojništvo.

E-gradiva smo zasnovali tako, da je možno z njimi v celoti izvajati študij na daljavo v okviru e-učilnice, pri klasičnem načinu študija pa je gradivo vodilo predavateljem in pomoč študentom za doseganje ciljev in pridobivanju kompetenc. Z e-gradivom je samostojno delo študenta v celoti podprto.

Posamezni sklopi e-gradiv so pripravljeni tako, da je možno iz njih študentu, ki že ima določena znanja oziroma pridobljene kompetence, sestaviti individualni kurikulum.

Celotno e-gradivo, ki je nastalo za predmeta Rai in Teh v višješolskih študijskih programih je zasnovano na enoten način – scenarij je enak. Gradivo je glede na katalog razdeljeno v več sklopov in podsklopov. Na začetku posameznega sklopa so definirane kompetence in cilji posameznega sklopa ter tudi primeri znanj kompetenc – kaj bomo znali na koncu sklopa (kompetenca »zna pripraviti računalniško predstavitev« – primer zgledne računalniške predstavitve). To naj bi študenta pritegnilo k delu. Ravno tako, je na začetku vsakega sklopa test in naloge, kjer se lahko še pred učenjem preveri koliko teh znanj in vešcin že ima študent. Posamezne enote, ki sledijo so sestavljene na enostaven način, kjer se ne poglabljamo v informativna znanja temveč v formativne cilje posameznih elementov – vsaki enoti sledijo vaje in praktični primeri. Sproti imamo teste, ki so sestavljeni na različne načine. Slike in grafike so animirane, slike so z realnega delovnega okolja. Za tehnologijo so za vse postopke izdelani video filmi na najnovejši didaktični in strojni opremi za postopke odrezovanja, preoblikovanja ter ostalih tehnologij, ki se nahajajo v Medpodjetniškem izobraževalnem centru Novo mesto.

Ena glavnih značilnosti e-gradiv mora biti, da je poleg samega besedila oz. teksta poleg tudi interaktivno gradivo podprto z raznimi slikami, animacijami in tudi z dejanskimi posnetki oz. filmi. Naše gradivo za predmet računalništvo in informatiko vsebuje vse to, še posebej je poudarek na dejanskih filmskih posnetkih, npr. kompetenca kako priključti računalnik za domačo rabo ali pa npr. posnetek določenega opravila v urejevalniku besedila….. Hkrati pa s pomočjo dodatnih animacij, video posnetkov, kvizom učence vzpodbuditi k temu, da bo vsaka še tako nezanimiva tema postala zanimiva in ga hkrati pritegnila k spoznavanju naslednje kompetence. Poleg tega smo na koncu vsakega poglavja dodajali teste, s katerimi bo lahko študent takoj preizkusil, ali je določeno kompetenco razumel oz. jo znal tudi realizirati. Seveda pa so testi sestavljeni tako, da študenta korakoma privedejo do končnega cilja – osvojitve izbrane kompetence, kar se preverja tudi z nalogami, ki sledijo na koncu poglavja.

E- gradiva za predmet računalništvo in informatika ter tehnologija za programe višjih strokovnih šol so zasnovana in izdelana tako, da je lahko z njimi pridobiti vsa zahtevana znanja, saj se večina višješolskih študijskih programov že izvaja kot e- izobraževanje. To je mogoče v primeru, ko se ta gradiva uvozijo v ustrezno LMS okolje, kjer bodo predavatelji študente vodili skozi gradivo do končnega cilja.